ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ

Συντομογραφιες για φαρμακα και παρασκευασματα - Φαρμακοτεχνικες μορφες

ad.med.ban self-adhesive medicated bandage επίδεσμος αυτοκόλλητος εμποτισμένος με φάρμακο
aer.l.md aerosol lingual metered doses αερόλυμα για επι- ή υπογλώσσια χορήγηση σταθ. δόσεων
aer.md.inh aerosol for inhalation, metered doses αερόλυμα για εισπνοή, σταθερών δόσεων
aer.n.md aerosol nasal metered doses αερόλυμα ρινικό, σταθερών δόσεων
aer.top aerosol topical αερόλυμα για τοπική χρήση
balsam balsam βάλσαμο
bath.addit bath additive προσθετικό λουτρού
be.hiv.str bee-hive strip ενδοκυψελική ταινία
bead.su.wi chain of beads threaded on surgical wire αλυσίδα σφαιριδίων σε πολύινο χειρουργικό σύρμα
bl.ir.sol bladder irrigation διάλυμα για έκπλυση ουροδόχου κύστεως
bon.cem sterile bone cement στείρα συνδετική ύλη οστών
buc.tab muco-adhesive buccal tablet δισκίο προσκολλόμενο στο στοματικό βλεννογόνο
c.l.sol solution for contact lens διάλυμα φακών επαφής
c.tab coated tablet επικαλυμμένο δισκίο
c/s.sol.in concentrate for solution for infusion πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση
ca.sof.gr gastro-resistant capsule, soft γαστροανθεκτικό καψάκιο, μαλακό
cachet cachet Αμυλοκαψάκιο
candy candy καραμέλα
cap.na.inh capsules for nasal inhalations κάψουλες για ρινικές εισπνοές
cap.sof.pr prolonged release capsule, soft καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, μαλακό
cap.sr slow release capsules κάψουλες βραδείας αποδέσμευσης
cap.vag capsules vaginal κάψουλες κολπικές
caps capsule, hard καψάκιο, σκληρό
caps.inn inhalation powder, hard capsule κόνις για εισπνοή (σκληρό καψάκιο)
chew.gum medicated chewing gum φαρμακευτικό μασώμενο κόμμι
chocol chocolate σοκολατάκι
chw.cap chewable capsules κάψουλες μασώμενες
chw.sw.gra granules κοκκία για μάσηση ή κατάποση
chw.tab chewable tablet μασώμενο δισκίο
inj.co.inf injectable concentration for intravenous infusion πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος για ενδοφλέβια έγχυση
inj.em.in emulsion for infusion or injection ενέσιμο γαλάκτωμα για έγχυση ή ένεση
inj.em.inf emulsion for infusion γαλάκτωμα για ενδοφλέβια έγχυση
inj.emu emulsion for injection ενέσιμο γαλάκτωμα
inj.impl injectable implant retard ενέσιμο εμφύτευμα παρατεταμένης δράσης
inj.so.inf solution for infusion ενέσιμο διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση
inj.so.inf solution for injection or infusion διάλυμα για ένεση ή έγχυση
inj.so.pfs injection solution in prefilled syringe ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα
inj.sol solution for injection ενέσιμο διάλυμα
inj.su.ret injectable suspension retard ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης δράσης
inj.susp suspension for injection ενέσιμο εναιώρημα
inmam.cre intramammary cream ενδομαοτική κρέμα
inmam.susp intramammary suspension ενδομαστικό εναιώρημα
intr.d.c.r continuous-release intraruminal device συσκευή συνεχούς απελευθέρωσης στη μεγάλη κοιλία
intr.d.p.r pulsatile-release intraruminal device συσκευή περιοδικής απελευθέρωσης στη μεγάλη κοιλία
intraut.de intrauterine device ενδομήτριο εξάρτημα
inute.cap intrauterine capsule ενδομήτριο καψάκιο
inute.emu intrauterine emulsion ενδομήτριο γαλάκτωμα
inute.sol intrauterine solution ενδομήτριο διάλυμα
inute.sus intrauterine suspension ενδομήτριο εναιώρημα
inute.tab intrauterine tablet ενδομήτριο δισκίο
invag.spir intravaginal spiral ενδοκολπικό σπείραμα
irrig.sol irrigation solution διάλυμα για έκπλυση
its iontophoretic transdermal system σύστημα διαδερμικής ιοντοφόρησης
ling.tab oral lyophilisate επιγλώσσιο δισκίο
linim liniment χρίσμα
lot lotion λοσιόν
loz lozenge τροχίσκος
loz.com ρ compressed lozenge συμπιεσμένος τροχίσκος
pd.ri.ga.u powder for rhinogastric use κόνις για ρινογαστρική χρήση
pd.s.in.sr powder and solvent for inj. suspension slow release in pref. syringes κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα βραδείας απελευθέρωσης σε προγεμισι
pd.s.inh.n powder for solution for inhalation with nebuliser κόνις για διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή
pd.so.eu powder for solution for external use κόνις για διάλυμα εξωτερικής χρήσης
pd.sol.inf powder for solution for infusion κόνις για διάλυμα προς έγχυση
pd.sol.sd powder and solution for oral liquid single dose κόνις και διάλυμα για πόσιμο υγρό μιας δόσης
pd.su. in. s powder and suspension for injectable suspension κόνις και εναιώρημα για ενέσιμο εναιώρημα
pd.sus.im powder for suspension implanted σκόνη για εναιώρημα εμφύτευσης
pd. syrup powder for syrup κόνις για σιρόπι
pellets pellets σύμπηκτα
period.ins peridental insert περιοδοντικό ένθετο
pes pessaries πεσσοί
plast plaster έμπλαστρο
poult poultice κατάπλασμα
pour.on.em pour-on emulsion γαλάκτωμα επίχυσης
pow.s.seal powder and solvent for sealant συγκολλητικό ιστών, κόνις και κόλλα για παρασκευή
pr.cap prolonged release capsule, hard καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό
pr.gran prolonged release granules κοκκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
pr.tab prolonged release tablet δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης
ps.cer.gel powder and solvent for endocervical gel κόνις και διαλύτης για ενδοτραχηλική γέλη
ps.gnv.gel powder and solvent for gingival gel κόνις και διαλύτης για παρασκευή γέλης για ούλα
ps.inj.sol powder and solvent for solution for injection κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα
ps.inj.sus powder and solvent for suspension for injection κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα
ps.or.sol powder and solvent for oral solution κόνις και διαλύτης για πόσιμο διάλυμα
ps.or.sus powder and solvent for oral suspension κόνις και διαλύτης για πόσιμο εναιώρημα
ps.sol powder and solvent for sterile solution κόνις και διαλύτης για στείρο διάλυμα
ps.sol.inf powder and solvent for solution for infusion κόνις και διαλύτης για διάλυμα προς έγχυση
pw.rec.so powder for rectal solution κόνις για ορθικό διάλυμα
pw.rec.su powder for rectal suspension κόνις για ορθικό εναιώρημα
rap. sol.ta rapid desolvent tablet δισκίο ταχείας διάλυσης
rec.caps rectal capsule, soft ορθικό καψάκιο, μαλακό
rec.emu rectal emulsion ορθικό γαλάκτωμα
rec.foam rectal foam ορθικός αφρός
rec.gel rectal gel ορθική γέλη
rec.sol rectal solution ορθικό διάλυμα
rec.sus rectal suspension ορθικό εναιώρημα
recta mp rectal tampon ορθικό βύσμα
rect. cream rectal cream κρέμα για χορήγηση από το ορθό
rub rub έντριμμα
s.bl.fr.md solution for blood fraction modification διάλυμα τροποποίησης κλάσματος αίματος
s.c.tab coated tablet επικαλυμμένο δισκίο
s.hf.hd.df solution haemofiltration.haemodialysis and haemodiafiltration διάλυμα αιμοδιήθησης, αιμοδιαπίδυσης (αιμοκάθαρσης), αιμοδιαδιήθησης
s.ir.so sterile irrigating solution διάλυμα στείρο για έκπλυση
s.ir.so.ey eye solution οφθαλμικό πλύμα
s.r.c.tab slow release coated tablet επικαλυμμένο δισκίο βραδείας αποδέσμευσης
s.r.e.c.ta slow release enteric coated tablets δισκία εντεροδιαλυτά βραδείας αποδέσμευσης
s.r.f.c.ta slow release film coated tablets δισκία επικαλυμμένα με υμένιο βραδείας αποδέσμευσης
so.ac.prv anticoagulant and preservative solution for blood διάλυμα αντιπηκτικό και συντηρητικό αίματος
so.hmf.hmd solution for haemofiltration, haemodialysis διάλυμα αιμοδιήθησης, αιμοδιαπίδυσης (αιμοκάθαρσης)
so.inj.inf solution for injection or infusion διάλυμα για ένεση ή έγχυση
sof.g.caps capsule, soft καψάκιο, μαλακό
sol.ext.us solution for external use δερματικό διάλυμα
sol.ga.m.w solution for gargle-mouthwash διάλυμα για γαργάρες ή για εκπλύσεις στόματος
sol.hem solution for hemodialysis διάλυμα αιμοδιαπίδησης (αιμοκάθαρσης)
sol.inf solution for infusion διάλυμα για έγχυση
sol.inh solution for inhalation διάλυμα για εισπνοή
sol.inh.sd solution for inhalations single dose διάλυμα για εισπνοές μιας δόσης
sol.inves solution for intravesical use διάλυμα για ενδοκυστική χρήση
co.r.f.c.t controlled release film coated tablets δισκία επικαλυμμένα με υμένιο, ελεγχ.αποδέσμευσης
co.r.s.c.t controlled release sugar coated tablets δισκία ζαχαρόπηκτα ελεγχόμενης αποδέσμευσης
collodion collodion κολλόδιον
con cones κώνοι
con .cu .sol concentrate for cutaneous solution δερματικό διάλυμα, πυκνό διάλυμα για αραίωση
con.inf concentrate for liposomal dispersion for infusion συμπύκνωμα λιποσωμικής διασποράς για έγχυση
con. r. tab modified release tablet δισκίο ελεγχόμενης αποδέσμευσης
consol.hem concentrate for haemodialysis solution πυκνό διάλυμα αιμοδιαπίδυσης (αιμοκάθαρσης)
corn, pad corn pad επικάλιο
cr.ext.us cream κρέμα
cr.gran modified release granules κοκκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης
cs.inj.sol concentrate for solution for injection πυκνό διάλυμα για παρασκευή ενέσιμου διαλύματος
cs.rec.sol concentrate for rectal solution πυκνό διάλυμα για παρασκευή ορθικού διαλύματος
cs.sus.inf concentrated suspension for suspension infusion πυκνό εναιώρημα για παρασκευή εναιωρήματος προς έγχυση
cub cubes κύβοι
cut.sol cutaneous solution δερματικό διάλυμα
cutsp.pd cutaneous spray, powder δερματικό εκνέφωμα, κόνις
cut.sp.sus cutaneous spray, suspension δερματικό εκνέφωμα, εναιώρημα
cut.susp cutaneous suspension δερματικό εναιώρημα
dent.ins dental insert οδοντικό βύσμα
dent.stick dental stick οδοντικό ραβδίο
dental.emu dental emulsion οδοντικό γαλάκτωμα
dental.gel dental gel οδοντική γέλη
dental.sol dental solution οδοντικό διάλυμα
dental.sus dental suspension οδοντικό εναιώρημα
dip.emu dip emulsion γαλάκτωμα εμβάπτισης
dip.sol dip solution διάλυμα εμβάπτισης
dip.susp dip suspension εναιώρημα εμβάπτισης
dis/ch.tab dispersible or chewable tablets δισκία για διασπορά ή μασώμενα
disp.tab dispersible tablets διασπειρόμενο δισκίο
dr.inj.s.r dry powder for injection, slow release ενέσιμο ξηρό, βραδείας αποδέσμευσης
dr.pd.inj dry powder for injection ενέσιμο ξηρό
e.c.caps enteric coated capsules κάψουλες εντεροδιαλυτές
e.c.tab gastro-resistant tablet γαστροανθεκτικό δισκίο
e.f.c.tab enteric film coated tablets δισκία εντεροδιαλυτά επικαλυμμένα με υμένιο
e.s.c.tab enteric sugar coated tablets δισκία ζαχαρόπηκτα εντεροδιαλυτά
ea.ey.n.so ear-eye-nasal solution διάλυμα ωτικό οφθαλμικό ρινικό
ea.ey.oint ear-eye ointment αλοιφή ωτική-οφθαλμική
ea.ey.sol ear-eye solution διάλυμα ωτικό οφθαλμικό
ea.sol ear drops, solution ωτικές σταγόνες, διάλυμα
ear. cream ear cream ωτική κρέμα
ear.dr.emu ear drops, emulsion ωτικές σταγόνες, γαλάκτωμα
ear.dr.sus ear drops, suspension ωτικές σταγόνες, εναιώρημα
ear.gel ear gel ωτική γέλη
ear.oint ear ointment ωτική αλοιφή
ear. powder ear powder ωτική κόνις
ear.so.s.d ear solution single dose ωτικό διάλυμα μιας δόσης
ear.spr.so ear spray, solution ωτικό εκνέφωμα, διάλυμα
ear.spr.su ear spray, suspension ωτικό εκνέφωμα, εναιώρημα
ear.stick ear.stick ωτικό ραβδίο
ear.tag ear-tag ενώτιο
ear.tamp ear tampon ωτικό βύσμα
ear.was.em ear wash, emulsion ωτικό πλύμα, γαλάκτωμα
ear.was.so ear wash, solution ωτικό πλύμα, διάλυμα
ef.tab effervescent tablet αναβράζον δισκίο
ef.vag.tab effervescent vaginal tablets δισκία κολπικά αναβράζοντα
eff.gran effervescent granules αναβράζοντα κοκκία
eff.pd effervescent powder αναβράζουσα κόνις
elix elixir ελιξήριο
emul.ext.u cutaneous emulsion δερματικό γαλάκτωμα
emulgel emulsion - gel γαλάκτωμα - γέλη
endoc.gel endocervical gel ενδοτραχηλική γέλη
enema enema υποκλυσμός
ent.gel enteric gel εντερική γέλη
ey.dr.s.sd eye drops, solution for single dose οφλαμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης
ey.dro.gel eye solution for gel κολλύριο διάλυμα προς δημιουργία γέλης
ey.dro.sol eye drops, solution οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα
ey.dro.sus eye drops, suspension οφθαλμικές σταγόνες, εναιώρημα
ey.ea.susp eye-ear suspension εναιώρημα οφθαλμικό ωτικό
ey.nas.sol eye-nasal solution διάλυμα οφθαλμικό ρινικό
ey.sol.sd eye solution single dose κολλύριο διάλυμα μιας δόσης
ey.spr eye spray εκνέφωμα οφθαλμικό
eye. cream eye.cream οφθαλμική κρέμα
eye.gel eye gel οφθαλμική γέλη
eye.oint eye ointment οφθαλμική αλοιφή
eyedr.pdso eye drops, powder and solvent for solution οφθαλμικές σταγόνες, κόνις και διαλύτης για διάλυμα
eyedr.pdsp eye drops, powder and solvent for suspension οφθαλμικές σταγόνες, κόνις και διαλύτης για εκνέφωμα
eyedr.pr eye drops, prolonged release οφθαλμικές σταγόνες, παρατεταμένης αποδέσμευσης
eyedr.solv eye drops, solvent for reconstitution οφθαλμικές σταγόνες, διαλύτης για ανασύσταση
eyelo.solv eye lotion, solvent for reconstitution οφθαλμικό πλύμα, διαλύτης για ανασύσταση
f.c.tab film coated tablet επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο
f.vag.us film for vaginal use υμένιο για κολπική χρήση
fat.oin.eu fatty ointment for external use λιπαρή αλοιφή εξωτερικής χρήσης
fc.mr.tab film coated modified released tablets δισκία επικαλυμμένα με υμένιο τροποποιημένης αποδέσμευσης
film.cicat film cicatrizant ταινία επουλωτική
foam cutaneous foam δερματικός αφρός
fumig.str fumigant strip ταινία υποκαπνισμού
garg.ps gargle powder for solution γαργαρίσματα, κόνις για διάλυμα
garg.ts gargle, tablet for solution γαργαρίσματα, δισκίο για διάλυμα
gargle gargle γαργαρίσματα
gastro.emu gastroenteral emulsion γαστρεντερικό γαλάκτωμα
gastro.sol gastroenteral solution γαστρεντερικό διάλυμα
gastro.sus gastroenteral suspension γαστρεντερικό εναιώρημα
gel gel γέλη
gel .epos gel-capsule per os γέλη-κάψουλα για per os χορήγηση
gel .caps gelatin-coated capsule shaped tablets δισκία σε σχήμα κάψουλας ετπκαλυέενα με ζελατίνη
gel.ceu gel-capsule for external capsule γέλη-κάψουλα για εξωτερική χρήση
gel.ext.us gel for external use γέλη                                                                                                       |
gel .or.top oromucosal gel στοματική γέλη
gel.oral oral gel πόσιμη γέλη
gel.sd.or gel single-dose per os γέλη σε συσκευασία μιας δόσης για per os χορήγηση
gingiv.cap oromucosal capsule, soft στοματικό καψάκιο
gingiv.gel gingival gel γέλη για ούλα
gingiv.pas gingival paste φύραμα για ούλα
gingiv.sol gingival solution διάλυμα για ούλα
gr.cap gastro-resistant capsule, hard γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό
gr.gran gastro-resistant granules γαστροανθεκτικά κοκκία
gr.or.sd single-dose granules for oral liquid κοκκία μιας δόσης για πόσιμο υγρό
gr.pr.gra gastroresistant granules prolonged release γαστροανθεκτικά κοκκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
gr.pr.r.ta gastro-resistant prolonged release tablets γαστροανθεκτικό δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης
gra.or.sol granules for oral solution κοκκία για πόσιμο διάλυμα
gra.or.sus granules for oral suspension κοκκία για πόσιμο εναιώρημα
gra. syrup granules for syrup κοκκία για σιρόπι
haemof.sol solution for haemofiltration/solution for haemodialysis, for continuous haemodialy; διάλυμα αιμοδιήθησης/διάλυμα αιμοδιαπίδυσης (αιμοκάθαρσης), για συνεχή αιμοΐ
haemof.sol solution for haemofiltration διάλυμα αιμοδιήθησης
herb.tea herbal tea φυτικό τέϊο
Ip.inves.l lyophilized powder for intravesical instillation liquid λυόφιλη σκόνη για υγρό ενδοκυστικής έγχυσης
ly.inj.sur lyophilized powder for injectable suspension retard ενέσιμο λυόφιλο για εναιώρημα παρατεταμένης δράσης
ly.p.ey.dr lyophilized dry powder for eye drops κολλύριο ξηρό λυόφιλο
ly.p.iv.in lyophilized powder for i.v. infusion ενέσιμο λυόφιλο για ενδοφλέβια έγχυση
ly.pd.inj lyophilized powder for injection ενέσιμο λυόφιλο
ly.pd.or.s lyophilized powder for oral solution κόνις λυόφιλη για πόσιμο διάλυμα
ly.trach lyophilized powder for endotracheal administration after reconstitution κόνις λυόφιλη για ενδοτραχειακή χορήγηση μετά από ανασύσταση
m.d.nas.sp nasal spray, metered doses εκνέφωμα ρινικό σταθερών δόσεων
m.wash.ts mouth wash, tablet for solution δισκίο για παρασκευή διαλύματος για στοματικές πλύσεις
marm marmelade μαρμελάδα
md.ea.spr ear spray, emulsion ωτικό εκνέφωμα, γαλάκτωμα
med.bath medicated bath φαρμακευτικό λουτρό
med.l.soap medicated liquid soap σαπούνι υγρό φαρμακευτικό
med.pend medicated pendant φαρμακούχο κυλινδρικό εξάρτημα
med.shamp shampoo σάπων για το τριχωτό της κεφαλής (σαμπουάν)
med.soap medicated soap σαπούνι φαρμακευτικό
med.spong medicated sponge σπόγγος φαρμακευτικός
mod.r.ca.h modified release capsule, hard καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρό
mod.r.ca.s modified release capsule, soft καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, μαλακό
mout.sp.md oral spray, metered doses εκνέφωμα στοματικό σταθερών δόσεων
mouth.drop oromucosal drops στοματικό εκνέφωμα
mouth.past oromucosal paste στοματικές σταγόνες
mouth.spr oromucosal spray, solution στοματικό φύραμα
mouth, sus oromucosal suspension στοματικό εναιώρημα
mouth.was mouth wash διάλυμα για στοματικές πλύσεις
na.sp.md.s nasal spray metered dose, suspension εκνέφωμα ρινικό σταθερών δόσεων, εναιώρημα
nail.laqu nail lacquer λάκα ονύχων
nas.cream nasal cream ρινική κρέμα
nas.dr.emu nasal drops, emulsion ρινικές σταγόνες, γαλάκτωμα
nas.ea.oin nasal-ear ointment αλοιφή ρινική ωτικη
nas.ea.sol nasal-ear solution διάλυμα ρινικό ωτικο
nas.gel nasal gel ρινική γελη
nas.oint nasal ointment ρινική αλοιφή
nas.pd nasal powder ρινική κόνις
nas.pd.md nasal powder metered doses ρινική κόνις σταθερών δόσεων
nas.sol nasal drops, solution ρινικές σταγόνες, διάλυμα
nas.spr nasal spray εκνέφωμα ρινικό
nas.stick nasal stick ρινικό ραβδίο
nas.wash nasal wash ρινικό πλύμα
nasdr.sus nasal drops, suspension ρινικές σταγόνες, εναιώρημα
naspr.emu nasal spray, emulsion ρινικό εκνέφωμα, γαλάκτωμα
naspr.sol nasal spray, solution ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα
naspr.sus nasal spray, suspension ρινικό εκνέφωμα, εναιώρημα
nebul.sol nebulisation solution διάλυμα εκνέφωσης
oil oil έλαιο
oil.cr.eu oily cream for external use ελαιώδης κρέμα εξωτερικής χρήσης
oil.oral oil oral έλαιο πόσιμο
oil.sol.or oily solution oral διάλυμα ελαιώδες πόσιμο
oily.inj oily injection ενέσιμο ελαιώδες διάλυμα
oint.ext.u ointment αλοιφή
oint.rec.a rectal ointment ορθική αλοιφή
oph.insert ophthalmic insert σκεύασμα ενδοφθαλμικής εισαγωγής
or.disp.ta oral dispersable tablets δισκία διασπειρόμενα στο στόμα
or.dr.emu oral drops, emulsion πόσιμες σταγόνες, γαλάκτωμα
or.so.d oral solution, drops πόσιμες σταγόνες, διάλυμα
or.sol.sd oral solution in single-dose διάλυμα πόσιμο σε συσκευασία μιας δόσης
or.su.d oral suspension, drops πόσιμες σταγόνες, εναιώρημα
or.su s.cr oral suspension controlled release εναιώρημα πόσιμο ελεγχόμενης αποδέσμευσης
or.t.oint oral topical ointment αλοιφή στοματική
or.t.sol oromucosal solution στοματικό διάλυμα
oral.emul oral emulsion πόσιμο γαλάκτωμα
oral.gum oral gum (vet) κόμμι από του στόματος
oral.past oral paste στοματική πάστα
oral.pd oral powder πόσιμη κόνις
oral.sol oral solution πόσιμο διάλυμα
oral.susp oral suspension πόσιμο εναιώρημα
p.den.oint peridental ointment περιοδοντική αλοιφή
p.s.c.len powder in sachets for contact lens σκόνη σε φακελλίσκους για φακούς επαφής
p.s.intves powder and solvent for for solution for intravesical use κόνις και διαλύτης για διάλυμα για ενδοκυστική χρήση
pa.co.ldif powder and pre-admixtures for concentrate for liposomal dispersion for infusion κόνις και προμείγματα για συμπύκνωμα προς παρασκευή λιποσωμικής διαοττορ<
paste cutaneous paste δερματικό φύραμα
pd.blad.ir powder for bladder irrigation κόνις για έκπλυση ουροδόχου κύστεως
pd.c.so.in powder for concentrated solution for solution for infusion κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση
pd.cso.j.f powder for concentrate solution for injection or infusion κόνις για παρασκευή πυκνού διαλύματος για παρασκευή ενέσιμου διαλύματος ή
pd.dent dental powder οδοντική κόνις
pd.dro.sol dry powder for eye drops κόνις για παρασκευή ωτικού διαλύματος
pd.ea.sol powder for ear solution δερματική κόνις
pd.ext.us cutaneous powder κολλύριο ξηρό
pd.i.s.inf powder for solution for injection/solution for infusion κόνις για ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα προς έγχυση
pd.inh.md inhalation powder κόνις για εισπνοή σταθερών δόσεων
pd.inj.sol powder for solution for injection κόνις για ενέσιμο διάλυμα
pd.inj.sus powder for suspension for injection κόνις για ενέσιμο εναιώρημα
pd.or.d powder for oral drops κόνις για πόσιμες σταγόνες
pd.or.sd single-dose powder for oral liquid κόνις μιας δόσης για πόσιμο υγρό
pd.ora.sol powder for oral solution κόνις για πόσιμο διάλυμα
pd.ora.sus powder for oral suspension κόνις για πόσιμο εναιώρημα
pd.pm.c.li powder and pre-admixtures for concentrate for liposomal dispersion for infusion σκόνη και προμείγματα για τη παρασκευή πυκνού διαλύματος λιποσωμιακής διαο
sol.iontof solution for iontophoresis διάλυμα για ιοντοφόρηση
sol.iv.inf solution for intravenous infusion διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση
sol.or/rec solution for oral or rectal use διάλυμα για στοματική ή ορθική χρήση
sol.org. pr solution for organ preservation διάλυμα για διατήρηση οργάνων
sol.per.di solution for peritoneal dialysis διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)
sol.tr.ins endotracheopulmonary instillation, solution διάλυμα για ενδοτραχειοπνευμονική ενστάλλαξη
solu.tab soluble tablet διαλυτό δισκίο
solut solution διάλυμα
solv.inj solvent for injection διαλύτης για ενέσιμο
solv.pa.in solvent for parenteral use διαλύτης για παρεντερική χρήση
spot.on.em spot-on emulsion γαλάκτωμα για επίχυση σε σημείο
spot.on.so spot-on solution διάλυμα για επίχυση σε σημείο
spot.on.su spot-on suspension εναιώρημα για επίχυση σε σημείο
spr spray εκνέφωμα
spr.dres spray dressing ψεκάσιμη επιδεσμική σκόνη
spr.pd powder for spray κόνις για εκνέφωμα
spr.sol cutaneous spray, solution δερματικό εκνέφωμα, διάλυμα
spr.tr.md spray transdermal metered doses εκνέφωμα διαδερμικό σταθερών δόσεων
sr.sc.tab slow release sugar coated tablets δισκία ζαχαρόπηκτα βραδείας αποδέσμευσης
sr.tab slow release tablet δισκίο βραδείας αποδέσμευσης
stick cutaneous stick δερματικό ραβδίο
stom.ir stomach irrigation διάλυμα για στομαχικές πλύσεις
subl.cap sublingual capsules κάψουλες υπογλώσσιες
subl.sol sublingual solution υπογλώσσιο διάλυμα
subl.tab sublingual tablet υπογλώσσιο δισκίο
supp suppository υπόθετο
surg.adh surgical tissue adhesive χειρουργική κόλλα
surg.pd surgical powder χειρουργική σκόνη
sus.sd oral suspension in single dose εναιώρημα πόσιμο μιας δόσης
sus.tr.ins endotracheopulmonary instillation, suspension ενδοτραχειοπνευμονική ενστάλλαξη, εναιώρημα
susp.aqu suspension aqueous εναιώρημα υδατικό
susp.oily suspension oily εναιώρημα ελαιώδες
susp.trach suspension for endotracheal instillation εναιώρημα για ενδοτραχειακή ενστάλλαξη
syr syrup σιρόπι
t.e.c.len effervescent tablets for contact lens δισκία αναβράζοντα για φακούς επαφής
tab tablet δισκίο
tab.ey.dro tablets for eye drops δισκία για παρασκευή κολλυρίου
tab.vag.so tablet for vaginal solution δισκίο για κολπικό διάλυμα
tas.rec.so tablet and solvent for rectal solution δισκίο και διαλύτης για ορθικό διάλυμα
tb.rec.se- tablet for rectal solution δισκίο για ορθικό διάλυμα
ta.rec.su tablet for rectal suspension δισκίο για ορθικό εναιώρημα
tinct tincture βάμμα
tis.ad.liq sealant συγκολλητικό ιστών
tof toffee καραμέλα-toffee
toothpast toothpaste οδοντόκρεμα
trin.ps.so endotracheopulmonary instillation, powder and solvent ενδοτραχειοπνευμονική ενστάλλαξη, κόνις και διαλύτης για διάλυμα
trins.ps endotracheopulmonary instillation, powder for solution ενδοτραχειοπνευμονική ενστάλλαξη, κόνις για διάλυμα
tts transdermal patch διαδερμικό έμπλαστρο
uret.gel urethral gel ουρηθρική γέλη
u ret.stick urethral stick ουρηθρικό ραβδίο
vag.cap vaginal capsule, hard κολπικό καψάκιο, σκληρό
vag.cap.s vaginal capsule, soft κολπικό καψάκιο, μαλακό
vag.cr vaginal cream κολπική κρέμα
vag.device vaginal device κολπικό εξάρτημα
vag.ef.tab effervescent vaginal tablet αναβράζον κολπικό δισκίο
vag.emu vaginal emulsion κολπικό γαλάκτωμα
vag.foam vaginal foam κολπικός αφρός
vag.gel vaginal gel κολπική γέλη
vag.oint vaginal ointment κολπική αλοιφή
vag.sol vaginal solution κολπικό διάλυμα
vag. sponge intravaginal sponge ενδοκολπικοί σπόγγοι
vag.sup pessary κολπικό υπόθετο
vag.sus vaginal suspension κολπικό εναιώρημα
vag.syst vaginal system σύστημα για ενδοκολπική χορήγηση
vag.tab vaginal tablet κολπικό δισκίο
vag.tamp vaginal tampon κολπικό βύσμα
vagin.ring vaginal ring κολπικός δακτύλιος
vl.s.ta volatile liquid in spray for topical anaesthesia υγρό πτητικό σε spray για τοπική αναισθησία
vo.liq.g.a volatile liquid for general anaesthesia υγρό πτητικό για γενική αναισθησία
vo.liq.t.a volatile liquid for topical anaesthesia υγρό πτητικό για τοπική αναισθησία
wound, stic wound stick ραβδίο για εισαγωγή σε πληγές
imp. co. cot impregnated compressed cotton for inhalations βαμβάκι πεπιεσμένο εμποτισμένο για εισπνοές
imp.gauze impregnated dressing εμποτισμένος επίδεσμος
impl.chain implantation chain εμφύτευμα σε μορφή αλύσου
impl.tab implant tablets δισκία εμφυτευόμενα
implant implant εμφύτευμα
implant.kt kit for implant σετ προς εμφύτευση
impreg.pad impregnated pad εμποτισμένο επίθεμα
in.so.cr solution for injection or concentrate for solution for infusion ενέσιμο διάλυμα ή πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση
in.so.pf.p solution for injection in prefilled pen ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη πένα
incer.tab intracervical tablets δισκία ενδοτραχηλικά
incerv.gel powder and solution for intracervical gel σκόνη και διάλυμα για ενδοτραχηλική γέλη
infus infusion έγχυμα
inh.emu.n inhalation emulsion γαλάκτωμα για εισπνοή με εκνεφωτή
inh.emu.p presurised inhalation, emulsion γαλάκτωμα για εισπνοή υπό πίεση
inh.gas inhalation gas αέριο για εισπνοή
inh.ne.sol nebuliser solution διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή
inh.ne.su inhalation suspension for nebuliser εναιώρημα για εισπνοή με εκνεφωτή
inh.pd.dos inhalation powder, pre-dispensed κόνις για εισπνοή, σε δόσεις
inh.sol.n inhalation solution διάλυμα για εισπνοή με εκνεφωτή
inh.sol.p pressurized inhalation, solution διάλυμα για εισπνοή υπό πίεση
inh.sus.n inhalation suspension εναιώρημα για εισπνοή με εκνεφωτή
inh.sus.p pressurized inhalation, suspension εναιώρημα για εισπνοή υπό πίεση
inh.vap.li inhalation vapour, liquid υγρό για εισπνεόμενους ατμούς
inh.vap.oi inhalation vapour, ointment αλοιφή για εισπνεόμενους ατμούς
inh.vap.so inhalation vapour, solution διάλυμα για εισπνεόμενους ατμούς
inh.vap.ta inhalation vapour, tablet δισκίο για εισπνεόμενους ατμούς
inhalat inhalation εισπνοή
inhpd.cap inhalation powder, hard capsule κόνις για εισπνοή (σκληρό καψάκιο)
inj.air.mi injection air-filled microspheres ενέσιμα μικροσφαιρίδια πληρωμένα με αέρα